Best Decks by Points

#DeckPTSShare
1Garbodorgarbodor33739.46%
2Gardevoirgardevoir14717.21%
3Golisopodgolisopod9210.77%
4Decidueyedecidueye768.90%
5Mega Rayquazamrayquaza687.96%
6Volcanionvolcanion647.49%
7Ho-Oh Kiawehooh445.15%
8Greninjagreninja202.34%
9Gyaradosgyarados60.70%